FWD Điểm tựa tài chính - Câu hỏi thường gặp

Người được bảo hiểm (NĐBH) còn sống và được chẩn đoán mắc Ung thư giai đoạn sau sau 90 ngày kể từ Ngày hiệu lực hợp đồng hoặc Ngày khôi phục hiệu lực hợp đồng gần nhất (đối với những Hợp đồng có khôi phục hiệu lực), và Ung thư giai đoạn sau được chẩn đoán không thuộc trường hợp tồn tại trước.

Quyền lợi Ung thư giai đoạn sau được chi trả với giá trị là 10 lần Phí bảo hiểm cơ bản của 1 Năm hợp đồng (tính tại thời điểm được chẩn đoán), nhưng không vượt quá 30% Số tiền bảo hiểm

Hợp đồng của Khách hàng vẫn duy trì hiệu lực sau khi quyền lợi Ung thư giai đoạn sau được chi trả. Khách hàng vẫn có thể nhận được các quyền lợi Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn (TTTBVV), quyền lợi Tử vong hoặc các quyền lợi khác.

Quyền lợi Tử vong/TTTBVV được chi trả tại các thời điểm như sau:

  • Quyền lợi TTTBVV: tại thời điểm FWD xác nhận NĐBH bị TTTBVV.
  • Quyền lợi Tử vong: tại thời điểm NĐBH tử vong.

Hợp đồng sẽ chấm dứt hiệu lực sau khi NĐBH tử vong hoặc quyền lợi TTTBVV được FWD chấp thuận chi trả.

Mỗi 3 năm liên tiếp từ Năm hợp đồng thứ 1 cho đến Năm hợp đồng thứ 18, Quý khách được thưởng thêm số tiền bằng:

Tỷ lệ thưởng (%)
x
Tổng các khoản lãi đầu tư phát sinh từ Tài khoản bảo hiểm của Hợp đồng đã được FWD công bố trong mỗi Giai đoạn xét thưởng

Tỷ lệ thưởng cụ thể như sau:

Năm hợp đồng369121518
Tỷ lệ thưởng25%25%50%50%75%75%
Năm hợp đồngTỷ lệ thưởng
325%
625%
950%
1250%
1575%
1875%

Mỗi giai đoạn xét thưởng là độc lập. Nếu khách hàng không thỏa mãn điều kiện nhận thưởng của 1 giai đoạn xét thưởng, khách hàng vẫn có thể được nhận thưởng trong các giai đoạn xét thưởng khác trong tương lai.

Điều kiện nhận thưởng duy trì hợp đồng như sau:

  • Phí bảo hiểm cơ bản của mỗi Năm hợp đồng được đóng đầy đủ trong Năm hợp đồng; và
  • Hợp đồng có hiệu lực trong suốt giai đoạn xét thưởng và tại thời điểm trả thưởng, và
  • Khách hàng không rút tiền từ Tài khoản bảo hiểm

Với câu hỏi bên trên, khách hàng không thỏa mãn điều kiện (b) nên sẽ không nhận khoản thưởng duy trì hợp đồng định kỳ tại năm thứ 9

Tại Năm hợp đồng thứ 10, khách hàng được thưởng số tiền bằng 100% Phí bảo hiểm cơ bản quy năm của Năm hợp đồng thứ 1.

Quyền lợi này được chi trả khi Quyền lợi kết thúc thời hạn hợp đồng được chi trả.
FWD sẽ chi trả thêm quyền lợi Sống khỏe bằng 20% Số tiền bảo hiểm (nhưng không vượt quá 500 triệu đồng).

  • Trong khoảng thời gian Quyền lợi Đảm bảo duy trì hiệu lực hợp đồng đang được áp dụng, các khoản Phí nợ chưa được khấu trừ từ Tài khoản bảo hiểm sẽ được ghi nợ.
  • Sau khi kết thúc thời gian áp dụng quyền lợi Đảm bảo duy trì hiệu lực hợp đồng, các khoản Phí ghi nợ sẽ được khấu trừ từ Tài khoản bảo hiểm.

FWD Điểm tựa tài chính là sản phẩm có giá trị tích lũy/tiết kiệm, là giải pháp bảo hiểm linh hoạt kết hợp bảo vệ và đầu tư an toàn với lãi suất đảm bảo nhằm giúp khách hàng gia tăng tài sản. Bên cạnh đó sản phẩm còn có thiết kế đơn giản và mức phí hợp lý, phù hợp để tham gia trực tuyến.

Khách hàng có thể tham gia thêm sản phẩm bổ trợ tại các ngày kỉ niệm Hợp đồng. Tham khảo sản phẩm bổ trợ hiện có tại đây