Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ Đóng Phí Bảo Hiểm Trực Tuyến

Ngoài Điều Khoản Sử Dụng và Cam kết Bảo Mật chung tại website của Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ FWD Việt Nam, Quý khách vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản Sử Dụng Dịch vụ Đóng phí Bảo Hiểm Trực Tuyến khi đóng phí bảo hiểm và hoàn trả các khoản tạm ứng trực tuyến tại website của FWD Việt Nam, cụ thể như sau:

1. Quý khách đảm bảo đáp ứng yêu cầu độ tuổi theo quy định của pháp luật để sử dụng và chịu trách nhiệm về các vấn đề phát sinh trong việc sử dụng dịch vụ đóng phí bảo hiểm trực tuyến tại website của FWD Việt Nam.

2. Quý khách cam kết là chủ sở hữu hợp pháp của thẻ tín dụng/ thẻ ghi nợ được sử dụng để thanh toán trực tuyến tại website của FWD Việt Nam.

3. Quý khách cam kết cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác khi thực hiện chức năng thanh toán trực tuyến tại website của FWD Việt Nam. Nếu Quý khách nhập sai thông tin, chúng tôi có quyền từ chối giao dịch.

4. Quý khách không sử dụng hệ thống thanh toán trực tuyến tại website của FWD Việt Nam để (i) thực hiện bất kỳ hành động trái pháp luật nào, (ii) gây ảnh hưởng đến khả năng truy cập của người khác, (iii) cố tình sử dụng các biện pháp để giao dịch hoặc lấy thông tin không cho phép.

5. Bên cạnh các mục đích thu thập thông tin nêu trong Cam kết Bảo Mật, chúng tôi còn sử dụng thông tin cá nhân của quý khách cho mục đích xử lý và thực hiện các công việc liên quan đến việc thanh toán phí bảo hiểm và hoàn trả các khoản tạm ứng trực tuyến tại website của FWD Việt Nam.

6. Chúng tôi có thể cung cấp thông tin của Quý khách cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu của (các) cơ quan này hoặc cho đối tác thứ ba trên cơ sở thỏa thuận bảo mật thông tin mà chúng tôi đã ký với họ.

7. Ngoại trừ trường hợp như quy định tại mục 9 dưới đây, Quý khách sẽ không phải chịu phí thanh toán thẻ khi thanh toán phí bảo hiểm hoặc hoàn trả các khoản tạm ứng trực tuyến tại website của FWD Việt Nam. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với các khoản phí khác có thể phát sinh do ngân hàng phát hành thẻ thu thêm.

8. Nếu Quý khách không phải là Bên mua bảo hiểm của hợp đồng mà Quý khách thanh toán trực tuyến tại website của FWD Việt Nam, Quý khách cam kết rằng Quý khách đã được ủy quyền hợp lệ từ Bên mua bảo hiểm để thanh toán cho chúng tôi. Để tránh hiểu nhầm, Quý khách đồng ý và xác nhận rằng, tất cả các quyền lợi phát sinh liên quan đến hợp đồng bảo hiểm này đều thuộc về Bên mua bảo hiểm và/hoặc những người được quy định trong hợp đồng bảo hiểm. Theo đó, chúng tôi sẽ thanh toán cho Bên mua bảo hiểm và/hoặc những người này theo đúng quy định tại hợp đồng bảo hiểm mà chúng tôi đã ký với Bên mua bảo hiểm. Quý khách cam kết rằng Quý khách sẽ không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào đối với chúng tôi liên quan đến vấn đề này.

9. Liên quan đến các giao dịch gian lận hoặc giả mạo, FWD Việt Nam sẽ tuân thủ theo quy định của Tổ chức thanh toán thẻ và Tổ chức phát hành thẻ theo Thông tư số 19/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

10. Trong trường hợp Quý khách có sử dụng dịch vụ Đóng phí bảo hiểm định kỳ tự động bằng thẻ thanh toán quốc tế (Recurring payment), Quý khách vui lòng đọc kỹ các lưu ý dưới đây:

  • FWD Việt Nam không lưu thông tin thẻ của Quý khách. Để đảm bảo an toàn, thông tin thẻ của Quý khách chỉ được lưu bởi CyberSource, công ty quản lý thanh toán lớn nhất thế giới (thuộc tổ chức VISA).
  • Ngày khấu trừ là Ngày đến hạn đóng phí và số Phí bảo hiểm được khấu trừ là số Phí bảo hiểm định kỳ thực tế tại thời điểm khấu trừ.
  • Trường hợp không thu được phí định kỳ vào Ngày đến hạn đóng phí vì bất kỳ lý do gì, FWD Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện trích tiền tự động từ Thẻ quốc tế mà Quý khách đã đăng ký trong thời gian gia hạn nộp phí (60 ngày kể từ ngày đến hạn).
  • Trường hợp hợp đồng đã đăng ký dịch vụ Recurring payment nhưng tạm thời bị mất hiệu lực, dịch vụ sẽ được tự động tái lập khi hợp đồng được khôi phục.
  • Dịch vụ Recurring payment sẽ được tiếp tục cho các kỳ phí trong tương lai cho đến khi Quý khách chủ động đăng ký dừng dịch vụ này.

Quý khách vui lòng xác nhận đã đọc và đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng Dịch vụ Đóng phí Bảo Hiểm Trực Tuyến nêu trên để tiếp tục giao dịch thanh toán trực tuyến.

Nếu Quý khách không đồng ý với bất kỳ nội dung nào của Điều Khoản Sử Dụng Dịch vụ Đóng phí Bảo Hiểm Trực Tuyến nêu trên, Quý khách vui lòng tạm dừng giao dịch và thoát khỏi trang “Thanh toán phí bảo hiểm trực tuyến”.